1
2
3
4

THÀNH ỦY HÀ NỘI

Dự án: Bổ sung thiết bị công nghệ thông tin của thành ủy và các huyện ủy.
Chủ đầu tư: Văn phòng thành ủy Hà Nội.

1
Bạn cần hỗ trợ?