1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AQUA CENTRAL (ĐIỆN)

Dự án:

 Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện động lực

 Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy tải khách và thang cuốn. 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tháp nước Hà Nội.

- Cung cấp lắp đặt thang máy.

- Cung cấp lắp đặt thang cuốn.

1
Bạn cần hỗ trợ?